Perfil

1. Observar sempre una clara distinció entre els fets i opinions o interpretacions, evitant
tota confusió.

2. Difondre únicament informacions fonamentades.

3. Rectificar amb diligència i amb tractament adequat a la circumstància, les informacions
-i les opinions.

4. Utilitzar mètodes dignes per a obtenir informació o imatges.

5. Respectar l'off the record quan aquest hagi estat expressament invocat.

6. Reconèixer a les persones individuals i/o jurídiques el seu dret a no proporcionar
informació ni respondre preguntes.

7. No acceptar mai retribucions o gratificacions de tercers per promoure, orientar, influir o
haver publicat informacions o opinions.

8. No utilitzar mai en profit propi informacions privilegiades.

9. Respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge.

10. Observar escrupolosament el principi de presumpció d'innocència en les informacions i
opinions relatives a causes o procediments penals en curs.

11. Tractar amb especial cura tota informació que afecti a menors, evitant difondre la seva
identificació quan apareixen com a víctimes (excepte en supòsit d'homicidi), testimonis
o inculpats en causes criminals, sobretot en assumptes d'especial transcendència
social, com és el cas dels delictes sexuals.

12. Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d'informacions o opinions amb
continguts que puguin suscitar discriminacions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada